SẢN PHẨM MỚI
Động cơ rung OLI

Động cơ rung OLI MVE 25000/1

Động cơ rung OLI MVE 25000/1 13.95 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 25000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 994 kg
Công suất: 13.95 kW
Lực rung: 25532 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động rung OLI MVE 25000/1
Động cơ rung OLI MVE 25000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 22000/1

Động cơ rung OLI MVE 22000/1 13.95 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 22000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 916 kg
Công suất: 13.95 kW
Lực rung: 22711 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 22000/1
Động cơ rung OLI MVE 22000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 19500/1

Động cơ rung OLI MVE 19500/1 11.96 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 19500/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 768 kg
Công suất: 11.96 kW
Lực rung: 20285 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 19500/1
Động cơ rung OLI MVE 19500/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 17500/1

Động cơ rung OLI MVE 17500/1 11.92 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 17500/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 744 kg
Công suất: 11.92 kW
Lực rung: 17980 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 17500/1
Động cơ rung OLI MVE 17500/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 15000/1

Động cơ rung OLI MVE 15000/1 10.09 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 15000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 672 kg
Công suất: 10.09 kW
Lực rung: 14706 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 15000/1
Động cơ rung OLI MVE 15000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 12000/1

Động cơ rung OLI MVE 12000/1 7.6 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 12000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 522 kg
Công suất: 7.99 kW
Lực rung: 12580 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 12000/1
Động cơ rung OLI MVE 12000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 13000/12

Động cơ rung OLI MVE 13000/12 10 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 13000/12
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 422.2 kg
Công suất: 10 kW
Lực rung: 13009 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 13000/12
Động cơ rung OLI MVE 13000/12
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 10000/1

Động cơ rung OLI MVE 10000/1 7.6 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 10000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 385.8 kg
Công suất: 7.6 kW
Lực rung: 9986 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 10000/1
Động cơ rung OLI MVE 10000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 9000/1

Động cơ rung OLI MVE 9000/1 7.5 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 9000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 337.8 kg
Công suất: 7.5 kW
Lực rung: 8936 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 9000/1
Động cơ rung OLI MVE 9000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 8000/1

Động cơ rung OLI MVE 8000/1 7.1 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 8000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 325.2 kg
Công suất: 7.1 kW
Lực rung: 8018 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 8000/1
Động cơ rung OLI MVE 8000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 6500/1

Động cơ rung OLI MVE 6500/1 4.3 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 6500/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 304.4 kg
Công suất: 4.3 kW
Lực rung: 6506 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 6500/1
Động cơ rung OLI MVE 6500/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 5200/1

Động cơ rung OLI MVE 5200/1 3.8 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 5200/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 279.8 kg
Công suất: 3.8 kW
Lực rung:  5192 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 5200/1
Động cơ rung OLI MVE 5200/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 4700/1

Động cơ rung OLI MVE 4700/1 3.2 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 4700/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 230.8 kg
Công suất: 3.2 kW
Lực rung: 4681 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 4700/1
Động cơ rung OLI MVE 4700/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 3800/1

Động cơ rung OLI MVE 3800/1 2.5 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 3800/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 215.6 kg
Công suất: 2.5 kW
Lực rung: 3799 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 3800/1
Động cơ rung OLI MVE 3800/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 5210/1

Động cơ rung OLI MVE 5210/1 3.8 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 50/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 225 kg
Công suất: 3.8 kW
Lực rung: 5237 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 5210/1
Động cơ rung OLI MVE 5210/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 3000/1

Động cơ rung OLI MVE 3000/1 2.2 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 3000/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 155.4 kg
Công suất: 2.20 kW
Lực rung: 3017 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 3000/1
Động cơ rung OLI MVE 3000/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 2600/1

Động cơ rung OLI MVE 2600/1 1.96 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 2600/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 148.6 kg
Công suất: 1.96 kW
Lực rung: 2610 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 2600/1
Động cơ rung OLI MVE 2600/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 2100/1

Động cơ rung OLI MVE 2100/1 1.5 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 2100/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 114.3 kg
Công suất: 1.5 kW
Lực rung: 2083 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 2100/1
Động cơ rung OLI MVE 2100/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 1600/1

Động cơ rung OLI MVE 1600/1 1.1 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 1600/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 99.8 kg
Công suất: 1.1 kW
Lực rung: 1673 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 1600/1
Động cơ rung OLI MVE 1600/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây

Động cơ rung OLI MVE 1500/1

Động cơ rung OLI MVE 1500/1 1.1 kW 3 pha

Thông số kỹ thuật:
Chạy điện 3 pha:
Model: MVE 1500/1
Tần số: 50 Hz
Trọng lượng: 83.6 kg
Công suất: 1.1 kW
Lực rung: 1590 kg
Tốc độ: 1000 / 1200 rpm
Nhiệt độ hoạt động: 100 độ C
Download catalog

Động cơ rung OLI MVE 1500/1
Động cơ rung OLI MVE 1500/1
Tham khảo sản phẩm động cơ rung Trung Quốc tại đây
 
Copyright © 2014. Đại lý phân phối động cơ rung OLI - All Rights Reserved
Phát triển bởi tapvn.com.vn